فـــــــśẵหGỈหـــــــاز

جملات فاز سنگین


-


-
گوگوش: تو زن داری؟

بهروز: نه بابا زنمون کوجا بود

گوگوش: نامزد داری؟

بهروز: رفتم خدمت برگشتم حامله بود

گوگوش: یعنی تا حالا عاشق نشدی؟

بهروز: اه نه بابا نه قربونت، بیگیر بخواب

عشق کدوُمه؟

اه انگُولکمُون نکن نذار یاد اون چیز‌هایی که نداریم بیوفتیم

مصبتو شکر، هر چی خورده بودیم پرید، اَه ما کجاییم تو کجایی، پاک خودمونم داریم


☜✘فاز سَنگینـــــ✘☞
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-